درود به استاد عزیز و همکاران گرامی
نکته مهمی که من از استاد یاد گرفتم برای یک تریدر تعین منطقه ضرر و یا استاپ قرار دادن و پذیرفتن اشتباه در تحلیل و عدم تعصب و موندن در تحلیل و ترید اشتباه میشه...