سلام
مدیریت سرمایه خیلی خلاصه برای من به معنای اختصاص حجم مناسب برای معاملاته.
مدیریت سرمایه معقول جایی معنا داره که استراتژی معقولی وجود داشته باشه و آگاهی نسبت به وین ریت استراتژی داشته باشیم ...